شرح وظايف امور مشاغل خدماتي در بيمارستان ها و بخشهاي آن به شرح ذیل می باشد:

1-    كسب دستور و برنامه كار از كارفرما

2-    واشينگ ( شست و شو و نظافت كامل) بخش ( اعم از ديوارها ، راه روها ، راه پله ها ، توري ها ، پنجره ها ، شيشه ها و درب ها ) طبق برنامه تنظيفي واحد. نظافت کامل کمد بیماران. واشینگ تخت ، میز ولاکر بیماران.

3-    گردگيري و نظافت كليه سطوح.

4-    جاروكشي و تي كشي كف زمين اتاق ها ، سالن ها و راه پله ها بر حسب نياز حداقل دو بار در روز.

5-     تميز كردن مداوم و سريع آثار خون ، ترشحات و مايعات ريخته شده بر كف زمين در هر يك از ساعات شبانه روز

6-     شستن سينگ و روشوئي ها بطور روزانه

7-    شستن سرويس هاي بهداشتي و حمام بطور مداوم بر طبق برنامه بخش بطوريكه همواره تميز و مرتب باشد.

8-     تخليه زباله ، تعويض كيسه زباله و در صورت نياز شستن سطل هاي زباله حداقل دو بار در روز.

9-     نظافت آبدار خانه بطور مداوم.

10- رعايت تفكيك زباله هاي عفوني و غير عفوني و زدن بر چسب شيميايي روي بسته هاي زباله با قيد تاريخ و نامه بخش.

11-  انتقال زباله ها به جايگاه زباله يا قسمت زباله سوز مركز با رعايت دستورالعملهاي مديريت پسماندهاي بيمارستان.

12- شستن لوله ها و لگن ها.

13-  انتقال و تحويل گرفتن  و تحويل دادن البسه مورد نياز بخش طبق برنامه واحد

14- نظافت اتاق استراحت اساتيد و آوردن غذا براي اساتيد بيمارستان و شستن دستشوئي و توالتهاي موجود در اتاق رزيدنتها و اساتيد طبق برنامه

15- دريافت و تحويل وسايل مورد احتياج بخش حداقل بصورت روزانه از انبار طبق درخواستهاي واحد از انبارهاي تعيين شده و بالعكس انبار و داروخانه

16- تعويض و شستشوي پارچه هاي بين ها و پايه هاي بينها  طبق برنامه بخش.

17- قراردادن كيسه هاي پارچه اي در داخل بين ها و تعويض به موقع آن با نظر مسئول واحد.

18- شستشو و ضدعفوني صندلي چرخدار و برانكارد و صندلي همراهان با دستورالعمل واحد .

19- شستشوي يخچالهاي بخش ها با مواد شوينده و آب طبق برنامه.

20- ضدعفوني گوشي هاي  تلفن و دستگيره دربها و ايستگاه پرستاري با مواد گندزا طبق دستورالعملها

21-  تحويل دادن نمونه آزمايش به آزمايشگاه و تحويل جواب طبق درخواست بخشها.

22-  جابجايي وسايل و تجهيزات در داخل بخش و يا انتقال آنها به بخشهاي ديگر

23-  حمل و بارگيري مواد و لوازم وارد شده جهت استفاده روزانه در بخش و يا بيمارستان يا در صورت ضرورت با نظر مسئول واحد خارج از بيمارستان.

24- آماده كردن محيط و پذيرايي در جشن ها و مراسمات برگزار شده در بيمارستان

25- آوردن غذا از آشپزخانه به واحد در صورت نياز

26- تامين نيازهاي بهداشتي اوليه بيماران بر حسب صلاحديد سرپرست مربوطه شامل : حمام دادن يا كمك در حمام كردن ، دهانشويه ، امور نظافتي مانند شستن دست و صورت ، كوتاه كردن ناخن ها ، تعويض البسه ، مرتب كردن ، ماساژ ، تغيير وضعيت ، شيو محل عمل و....

27- كمك در غذا خوردن به بيماراني كه قادر به اين كار نيستند.

28- کمک به تغيير پوزيشن ( وضعيت ) بيماران در صورت نياز طبق دستور.

29- كمك به بيماران جهت پوشيدن لباس و آماده شدن براي عمل.

30- قرار دادن و گذاشتن لگن و لوله  جهت استفاده بيماران بنا به نياز و شست شوي ضدعفوني آنها با رعايت اصول بهداشتي

31- تهيه و جمع آوري نمونه هاي آزمايشگاهي و پاتوبيولوژي و تحويل به آزمايشگاه طبق دستور.

32- خالي كردن بگ هاي اداري ، درن هاي مختلف ،شيشه هاي ساكشن و شستشو و ضدعفوني آن.

33-  آماده كردن بيمار براي معاينه پزشك شامل : برقراري ارتباط ، دادن وضعيت مناسب به بيمار، حفظ محيط مناسب براي معاينه ، برداشتن پوشش و در معرض قراردادن عضومورد معاينه ، در دسترس قراردادن وسايل مورد نياز جهت معاينه با رعايت موازين شرعي.

34- مشاركت در گاواژ وانجام انما بيماران طبق دستور و روتين بخش.

35- كمك در امر توانبخشي بيماران ( كمك در بكار بردن چوب زير بغل ، ويلچرو...)

36- حفظ امنيت بيماران در رابطه با پيشگيري از بروز حوادث احتمالي ( افتادن بيماران ، درگيريهاي فيزيكي و..)

37-  كمك در انجام انواع سونداژ و فيكاسيون سوندهاي ادراري و تخليه كيسه هاي ادرار قبل از پرشدن و پاره شدن احتمالي كيسه ها

38- نظافت روزانه يونيت بيماران بطور روزانه و در صورت نياز.

39- قراردادن پرونده هاي بيماران بر روي ميز قبل از ويزيت.

40-  كنترل و شمارش ملحفه ها ، پتوها و روتختي بيماران در هر شيفت.

41-  كمك و همراهي در آماده نمودن بيمار براي انتقال به اطاق عمل ، بخش هاي پاراكلينيك و ساير بخشها يا خارج از بيمارستان

42-  كمك و همراهي بيمار جهت انجام مشاوره ، آزمايشات ، راديوگرافي ها  و... در داخل و خارج از مركز

43- چرخش بيمار در تخت ، پايين آمدن از تخت ، راه رفتن ، بكار بردن چوب زير بغل ، عصا، صندلي چرخ دار و برانكارد تحت نظر پرستار.

44- انتقال پرونده ، برگه هاي عكس برداري ، آزمايشات و... بين بخشها به واحدهاي مختلف داخل يا خارج از مركز به تنهايي و يا در معيت بيماران ضمن رعايت اصل امانتداري

45- رعايت ايمني بيمار در هنگام نقل و انتقال طبق دستورالعملهاي بيمارستاني

46- آماده نمودن و انتقال جسد از بخش به سردخانه

47- نقل و انتقال سفارشات از داروخانه ، انبار و.. به بخش و انبارهاي تعيين شده و بالعكس

48-  كنترل صحت كاركرد برانكارد ، صندلي چرخدار و وسايل كار ديگر و گزارش به مسئول مربوطه و پيگيري تعمير آن ها

49- مرتب نگه داشتن وسايل و تجهيزات و مراقبت و حفظ وسايل

50- شركت در دوره هاي آموزشي شغلي تعيين شده توسط كارفرما

51- انجام ساير اموري كه در حدود وظايف شغلي از طرف سرپرست مربوطه انجام ميگردد.

52- حمل بيمار توسط برانكارد يا ويلچر و همچنين تجهيزات در داخل و يا خارج از بيمارستان

53- آماده کردن وسایل لازم جهت انجام امور مراقبتی توسط پرستار ( وسایل پانسمان و . . . ) جمع آوری آن ها پس از اتمام کار ، شست وشوی وسایل درصورت لزوم وانتقال برحسب سیاست بیمارستان به مرکز csr

54- حفظ ونگه داری وسایل واموال شخصی بیمار براساس سیاستهای مرکز

55- آماده کردن تخت ها( با یا بدون بیمار ) وبرانکارد

56- تحویل وسایل بخش طبق روتین درهر شیفت

57- بردن پرونده بیماران از بخشها به واحد حسابداری ، ترخیص و بایگانی

آدرس : تبریز ...

تلفن :

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت پاکرویان می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط ایران سایت ساز